บริการจัดทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนธุรกิจ, ติดต่อประสานงานกรมสรรพากร และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร
            บริษัทฯ พบว่ามีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่มีความผิดพลาดในการจัดทำแบบแสดงรายการเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจของบริษัทฯ ของท่าน บางกรณีอาจจะเป็นเหตุให้บริษัทของท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น
            เพื่อเป็นแนวทาง และป้องกันความผิดพลาดจากการหลงลืม บริษัทฯ จึงขออนุญาตส่งตารางสรุปกำหนดการในการยื่นแบบแสดงรายการต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในระหว่างดำเนินการตลอดทั้งปี ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางแนบท้ายจดหมายฉบับนี้
            บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตารางสรุปที่แนบท้ายจดหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทของท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณศันสนีย์, คุณนุชสรา, คุณกัลยา ต่อ 231-234