โครงการ รายละเอียดโครงการอื่นๆ
ผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ | งานที่กำลังดำเนินการ
back   2 of 4  next 
ชื่อโครงการ ลักษณะงาน มูลค่างาน (บาท)
 โรงงานฟริโตเลย์ ปี 2542  งานก่อสร้างโรงงานผลิตที่ 3
- งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศ
- งานสุขาภิบาล
64,972,257.46 
 งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
- งานโครงสร้าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบท่อ, ปั๊มน้ำ, เครื่องเติมอากาศ
11,303,686.55 
 งานปรับปรุงอาคารโรงอาหารและสันทนาการ
- งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบปรับอากาศ
- งานสุขาภิบาล,อุปกรณ์ครัว
10,107,900.00 
 งานถนนภายในโรงงาน 5,175,866.52.00 
 งานสายไฟหลัก ระบบไฟฟ้า 2,926,000.00 
 งานระบบท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำทิ้ง
 บริเวณถนนและโรงงาน
1,665,631.88 
 งานลานคอนกรีตและปรับบริเวณ 1,426,606.48.00 
 งานรั้วโรงงาน 1,194,206.20 
 งานระบบท่อน้ำประปาและบาดาลในโรงงาน 853,482.78 
 สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  ระบบไฟฟ้า 17,500,000.00 
 โรงงาน บริษัท TUNTEX จำกัด  ระบบท่อน้ำดับเพลิง 5,900,000.00 
 อาคารคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานปรับปรุงโครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
 งานระบบไฟฟ้า
 งานระบบปรับอากาศ
 งานระบบสุขาภิบาล
4,500,000.00 
 บ่อเก็บน้ำ ฟาร์มเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 งานบ่อเก็บน้ำ ขนาด 40,000 ม3, งานระบบท่อและปั๊มน้ำ 4,999,537.75.00 
 สถาบันราชภัฎเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์  งานต่อเติมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า
3,373,521.00 
 อาคารอำนวยการ 4 ชั้น 7,631,932.29 
 งานปูทางเท้าบริเวณอาคารเรียน 570,000.00 
 งานบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ห้อง 1 หลัง 770,000.00