โครงการ รายละเอียดโครงการอื่นๆ
ผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ | งานที่กำลังดำเนินการ
back   3 of 4  next 
ชื่อโครงการ ลักษณะงาน มูลค่างาน (บาท)
 โรงงานฟริโตเลย์ ปี 2543  งานปรับปรุงห้องผลิตที่ 4
- งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบปรับอากาศ
- งานระบบสุขาภิบาล
10,844,722.43 
 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโรงงานที่ 3
- งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
1,100,000.00 
 อาคารหอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)  งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรมไทย, งานระบบไฟฟ้า 11,000,000.00 
 โรงงาน บริษัท ดรายคัลเลอร์ จำกัด  งานปรับปรุงอาคารป้องกันไฟไหม้, งานระบบดับเพลิง 12,987,891.76.00 
 โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด
 อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานถนน และระบบระบายน้ำ 66,340,000.00 
 โรงเลี้ยงไก่ 2 ชั้น ยาว 130.70 เมตร จำนวน 2 หลัง
 บริษัท ซันเนก ฟู้ด จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 11,245,041.50 
 ฟาร์มเลี้ยงเป็ด อ. น้ำร้อน จ.เพชรบูรณ์
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล 34,882,000.00 
 ห้องเย็นส่วนขยาย บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)  งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล 4,815,000.00 
 อาคารบรรจุน้ำปลา บริษัท เตียวตั๊กเซ้ง (2525)จำกัด  งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 4,199,999.00 
 งานระบบไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล 1,607,500.00 
 ปรับปรุงฟาร์มศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล 8,200,000.00 
 ปรับปรุงอาคารเก็บสินค้า
 บริษัท พี.เอส.จี.อินเตอร์เทรด จำกัด สนามบินน้ำ
 จ.นนทบุรี
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล 8,500,000.00 
 งานต่อเติมหลังคา บริษัท วิเชียรไดนามิค อินดัสตรี จำกัด
 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 347,300.00 
 บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด อ. เมือง จ. ลพบุรี  ปรับปรุงห้องผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นม
- งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า
1,716,577.75 
 งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลง และตู้ไฟฟ้าหลัก 2,888,838.74 
 งานระบบท่อน้ำ, ท่อน้ำเย็น และไฟฟ้ากำลังสำหรับเครื่องจักร 3,797,998.30 
 งานปรับปรุงอาคารผลิตเดิม 1,965,912.50 
 คลังสินค้าใหม่ 29,277,943.96 
 ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ที่ 1 อ.น้ำร้อน จ.เพชรบูรณ์
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล 52,178,050.00 
 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 บริษัท โอสถสภา จำกัด  งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 18,000,000.00