งานบริการงานทำบัญชี และงานแผนภาษีอากร
   บริษัท เอ็นจ์อีคอน ออดิท แอนด์ แอคเคาทติ้ง จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนองานบริการจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษางานด้านภาษีอากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.บริการจัดทำบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี
 • บริการยื่นแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ, จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท, บัญชีสินค้า และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บริการยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม
 • บริการยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51), ยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) ส่งสรรพากร
 • จัดทำงบทดรองรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ, ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
 • 2.บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
 • ตรวจสอบงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี, ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • ให้ข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
 • 3.บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
 • จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / คณะบุคคล / ห้างร้านต่างๆ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน, จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ฯลฯ
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียอากร, จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • 4.บริการติดต่อกรมสรรพากรทุกชนิด
 • ให้คำชี้แจง กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี-ภาษีอากร
 • 5.บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี / ภาษี
 • ทำแผนการชำระภาษี โดยถูกต้องครบถ้วน / บริหารสินค้าคงคลัง
 • ทำแผนการชำระทุนจดทะเบียน / เพิ่มทุน / ลดทุน / จัดสรรกำไรสะสม
 •     บริษัทฯ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์อย่างยาวนาน สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา บริษัทฯ จึงขออนุญาตเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณา และหวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้บริษัทฯ ของท่านในอนาคตอันใกล้นี้
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณศันสนีย์, คุณนุชสรา, คุณกัลยา ต่อ 231-234