คุณยุทธชัย ณ พัทลุง
กรรมการผู้จัดการ
คุณอรัญญา ณ พัทลุง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณฐิติวัฒน์ โชคหิรัญกาญจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส
คุณสมศักดิ์ หลงเก
ผู้จัดการโครงการ
 
คุณภาคภูมิ ตระการอัครกุล
ผู้จัดการโครงการ M&E
 
คุณมณฑา ทับอิน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย